Lesvoorwaarden

-De leerling heeft recht op 30 lessen, of een ander aantal dat vooraf is afgesproken, van Bert Lochs (hierna te noemen ‘de docent’).

-De docent houdt de in de regio geldende schoolvakanties aan.

-De lessen worden binnen 1 schooljaar gegeven, van ongeveer september  t/m juli van het daaropvolgende kalenderjaar.

-Het lesgeld kan in één keer betaald worden, of in drie termijnen. De docent stuurt hiertoe drie afzonderlijke facturen. Een voor aanvang van het schooljaar, een in januari, en een in april. 

-De lessen kunnen pas ná het verstrijken van de eerste termijn opgezegd worden, met een opzegtermijn van een maand. Daarna kan er in principe niet meer worden opgezegd tot het einde van het schooljaar. De eerste termijn dient dus te allen tijde betaald te worden.

-Bij ziekte van de docent kan 1x zonder restitutie of vervanging een les vervallen. Valt er meer dan één les uit, dan zal de docent zorgdragen voor vervanging, een inhaalles op een nader te bepalen tijdstip of uiteindelijk restitutie van het aantal lessen dat is uitgevallen.

-In geval van verhindering door de docent, wordt de les altijd op ander tijdstip ingehaald.

-Bij ziekte of uitval van een leerling door welke oorzaak dan ook, vervalt deze les in principe gewoon. 

-Indien een leerling niet in staat is op de afgesproken lestijd te verschijnen, stelt hij de docent hiervan tijdig telefonisch, per Whatsapp of per sms op de hoogte.

-Het lesgeld van de eerste termijn of de gehele som (naar gelang de keuze die de leerling maakt) moet voor aanvang van de eerste les voldaan zijn.

-In geval van corona kan de les in overleg online plaatsvinden. Dit dient wel tijdig aangegeven te worden, zodat de benodigde apparatuur beschikbaar is.

Terug naar Lessen